ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł IIGODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO


ZADANIA PEDAGOGA, PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SPECJALNEGO


Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości!

  Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pedagoga szkolnego
wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 15
im. Jana Pawła II w Katowicach


  Zadania pedagoga szkolnego:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyny niepowodzeń szkolnych
 • Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych, socjoterapeutycznych dla uczniów
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły
 • Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych
  Uprawnienia pedagoga szkolnego:
 • współdecyduje w sprawach wychowawczo-opiekuńczych uczniów szkoły,
 • wnioskuje do dyrektora szkoły o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów rodzinnych i dla nieletnich,
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej, wnioskuje do wychowawców, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w sprawach nagradzania, wyróżniania i karania uczniów,
 • używa pieczątki osobowej oraz podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem zadań.
  Pedagog odpowiada za:
 • sprawność organizacyjną pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy rzeczowej,
 • efekty współpracy z wychowawcami i nauczycielami w zakresie podnoszenia poziomu wychowawczego szkoły,
 • efekty współpracy szkoły z odpowiednimi instytucjami,
 • realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa.

Sześciolatek w szkole

Materiały dla rodziców i nauczycieli

Dla Rodziców

Organizacja pomocy psychologiczno - pegagogicznej
Pomoc materialna dla uczniów. Zasady i sposób realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice
Co trzecie dziecko na świecie robi zakupy w sieci

Dla Uczniów

Sieciaki

"Dziecko naszym wspólnym dobrem"