ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.plNakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
- "Aktywna Tablica"Galeria

28 sierpnia 2017 roku szkoła wystąpiła z wnioskiem do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2017 w ramach Rządowego Programu “Aktywna Tablica” na zakup tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośników lub innego urządzenia na przekaz dźwięku. Wniosek szkoły został zaakceptowany. Szkoła dokonała w grudniu zakupu wymienionego sprzętu, który został zainstalowany w sali nr 35. Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Celem dodatkowym jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Wraz z przystąpieniem do Programu, szkoła zobowiązana jest do zrealizowania następujących zadań:

 1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) - p. Magdalena Walkowicz.
 2. Powołanie zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK - zespoły przedmiotowe, które już funkcjonują w szkole.
 3. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.
 4. Uczestniczenie co najmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 5. Uczestniczenie co najmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu:
  • udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowania w szkole w ramach uczestnictwa w sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 6. Przedstawienie dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego wymienione powyżej zadania oraz:
  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
 7. Wypełnianie elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu.
 8. Udział w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.


"Dziecko naszym wspólnym dobrem"