ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.pl


Nakarm głodne dziecko! - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:


Na bloga liczniki

Oddział dwujęzyczny - klasa VII
z wiodącym językiem hiszpańskim
2018/2019

Rozpoczynamy nabór uczniów do oddziału dwujęzycznego - klasa VII z wiodącym językiem hiszpańskim.

Do oddziału dwujęzycznego w pierwszej kolejności przyjmuje się ucznia naszej szkoły, który:

- otrzymał promocję do klasy VII,
- uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
- wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
- świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust. 2. ustawy - Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- nepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.


Sprawdzian predyspozycji językowych


Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków. Bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych. Test ma formę pisemną, trwa 60 minut.

Test sprawdza umiejętności językowe, min.:
- czytanie ze zrozumieniem,
- uzupełnianie tekstu (zdań) właściwymi wyrazami,
- wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,
- grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,
- tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
- wyszukiwanie podobieństw między językami,
- analizowanie języka fikcyjnego.

Karta zgłoszenia ucznia do oddziału dwujęzycznego - klasa VII z wiodącym językiem hiszpańskim
wielkość pliku: 196 kB
Formularz potwierdzenia woli dla kandydata klasy VII dwujęzycznej z wiodącym językiem hiszpańskim
wielkość pliku: 183 kB
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły do oddziału dwujęzycznego - klasa VII z wiodącym językiem hiszpańskim
wielkość pliku: 260 kB

"Dziecko naszym wspólnym dobrem"