Strona główna


ADRES

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice


TELEFON

32 251-75-04


E-MAIL

sp15katowice@wp.plInstrukcja korzystania z BIP


Adres redakcji


Kontakt


Status prawny


Organizacja szkoły


Przedmiot działania, kompetencje, organy szkoły


Statut/plany/regulaminy


Rejestry, ewidencje i archiwach oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Wyniki kontroli zewnętrznych


Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska


Struktura własnościowa, majątek trwały


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Baza szkoły


Przetargi


Liczba odwiedzin od 1 stycznia 2014:
Na bloga liczniki


INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Aby zapoznać się z informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej należy kliknąć w odpowiedni link w menu przedmiotowym. Do precyzyjnego wyszukiwania informacji można posłużyć się funkcją wyszukiwania udostępnianą przez używaną przeglądarkę internetową – zazwyczaj pole do wpisania wyszukiwanej frazy można otworzyć po równoczesnym wciśnięciu klawiszy „Ctrl” i „F”.ADRES REDAKCJI STRONY PODMIOTOWEJ BIP

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II

ul.ks.bpa St.Adamskiego 24
40-069 Katowice

tel. 32 251-75-04

sp15katowice@wp.plSTATUS PRAWNY

Organem nadzorującym Szkołę jest Śląski Kurator Oświaty.
Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.
Szkoła jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.ORGANIZACJA SZKOŁY

Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap: klasy I - III
II etap: klasy IV - VI

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut SzkołyPRZEDMIOT DZIAŁANIA, KOMPETENCJE, ORGANY SZKOŁY

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut

Przedmiotem działania szkoły jest:
- zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
- realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.


Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Adres: ul. Adamskiego 24, 40-069 Katowice

Organ prowadzący szkołę: gmina Katowice

Dyrektor: mgr Andrzej Łukasiewicz

Wicedyrektor: mgr Izabela Sośnik

Sekretariat: pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Zarządzeniem Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002 roku.

Księgowość: prowadzona przez ZOJO w Katowicach

Kierownik świetlicy: mgr Katarzyna Jendralska

Pedagog szkolny: mgr Danuta Dębińska

Organy szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Telefon/fax: 32 251-75-04

E-mail: sp15katowice@wp.pl

WWW: http://sp15.edu.pl

BIP: http://www.sp15.edu.pl/bip.htm

Powrót do menu przedmiotowego


STATUT/PLANY/REGULAMINY

Dokumenty szkolne w wersji elektronicznej zapisane są w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader. Zarówno pliki z dokumentami, jak i program do ich odczytu można pobrać klikając na odpowiednią ikonę poniżej.


Statut SP nr 15 w Katowicach
wielkość pliku: 522 kB
Załącznik nr 1 do statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach
dotyczy zmian

wielkość pliku: 123 kB
Załącznik nr 2 do statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach
dotyczy zmian

wielkość pliku: 70 kB
Wewnątrzszkolny System Oceniania
wielkość pliku: 357 kB
Program wychowawczy
wielkość pliku: 546 kB
Do odczytu plików w formacie *.pdf
potrzebny jest program Adobe Reader.


Powrót do menu przedmiotowego


INFORMACJA O PROWADZONYCH W SZKOLE REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH.

- Księga inwentarzowa
- Rejestr pracowników
- Ewidencja dochodów i wydatków
- Księga druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja akt osobowych pracowników
- Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
- Rejestr korespondencji
- Rejestr skarg i wniosków

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Dokumenty odbiera osobiście.


Powrót do menu przedmiotowego


WYNIKI KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Dokumenty szkolne w wersji elektronicznej zapisane są w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader. Zarówno pliki z dokumentami, jak i program do ich odczytu można pobrać klikając na odpowiednią ikonę poniżej.


Wyniki kontroli zewnętrznych w roku 2014
dotyczy zmian

wielkość pliku: 71 kB
Wyniki kontroli zewnętrznych w roku 2013
dotyczy zmian

wielkość pliku: 72 kB
Wyniki kontroli zewnętrznych w roku 2012
dotyczy zmian

wielkość pliku: 72 kB
Wyniki kontroli zewnętrznych w roku 2011
dotyczy zmian

wielkość pliku: 342 kB
Wyniki kontroli zewnętrznych w roku 2010
dotyczy zmian

wielkość pliku: 343 kB
Wyniki kontroli zewnętrznych w roku 2009
dotyczy zmian

wielkość pliku: 336 kB
Wyniki kontroli zewnętrznych w roku 2008
dotyczy zmian

wielkość pliku: 340 kB

Powrót do menu przedmiotowego
NABÓR KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA

Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowiska pracy.


Powrót do menu przedmiotowego
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA,
MAJĄTEK TRWAŁY

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własność komunalną miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ulicy Adamskiego 24 o powierzchni m2.

Majątek szkoły:

Środki trwałe - 1 349 900,93
Wyposażenie - 395 827,45
Zbiory biblioteczne - 36 828,11
Wartości niematerialne i prawne - 5 000,17

Stan na dzień 30.06.2014 r.

Powrót do menu przedmiotowego
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. JANA PAWŁA II

Na podstawie § 5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom i gospodarstwom pomocniczym (Dz. u. z 2005r. Nr. 191, poz. 1957), informujemy, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego.
Zbędne składniki majątku ruchomego możemy przekazać nieodpłatnie innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
wielkość pliku: 395 kB
stan na dzień 02.10.2014 r.

Wykaz składników majątku ruchomego z protokołów zniszczenia-zużycia
wielkość pliku: 374 kB
stan na dzień 23.06.2014 r.

Powrót do menu przedmiotowego


BAZA SZKOŁY

Pracownia komputerowa: 1
Sala gimnastyczna: 1
Biblioteka z czytelnią: 1
Multimedialne Centrum Edukacyjne: 1
Świetlica szkolna: 2
Stołówka: 1
Gabinet medyczny: 1
Gabinet pedagoga: 1


Powrót do menu przedmiotowego


PRZETARGI

Szkoła podstawowa nr 15 w Katowicach jako placówka obsługiwana przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych nie przeprowadza przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi. Wszystkie zakupy towarów i usług podlegają ustawie: prawo zamówień publicznych.
Najczęściej stosowaną formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki.

Powrót do menu przedmiotowego
Osoba wytworzająca informacje i odpowiedzialna za ich treść:
mgr Andrzej Łukasiewicz
tel. 32 251-75-04
e-mail: sp15katowice@wp.pl

Ostatnia aktualizacja strony BIP - 02.03.2015r.

Osoba wprowadzająca: Alicja Gansty


"Dziecko naszym wspólnym dobrem"